Detaljplan kvarteret Sjukhuset, Uppsala

Landstingsservice Uppsala Län på uppdrag av White Arkitekter

Uppdraget

Inför arbetet med Framtidens Akademiska Sjukhus, Uppsala krävdes en ny detaljplan om 60 000 kvm BTA, för att möjliggöra en ny vårdbyggnad intill Dag Hammarskölds väg. Planprocessen var snabb och effektiv, med många utredningar då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, ligger inom inre vattenskyddsområde och berörs av stora trafikrörelser. Planen vann laga kraft inom ett år från planstart, tack vare ett bra teamwork mellan beställare, konsulter och kommun. Illustrationer: White Arkitekter

Fler bilder